top of page

פורום עיוני משפט

כרך מו
2021 - 2022

מאמרים שוטפים

מבחן הרווח לחלוקת דיבידנד בחוק החברות: עיון מחודש

אוריאל פרוקצ'יה ושלומי שוב

סימפוזיון לכבוד צאת ספרה של מיכל שקד "הראשונה: דורית ביניש"

דברי נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת אסתר חיות בערב לכבוד הספר "הראשונה: דורית ביניש"

אסתר חיות

להיות ראשונה: הרהורים על ספרה של ד"ר מיכל שקד "הראשונה: דורית ביניש"

פנינה להב

בין רחוב צלאח א-דין לגבעת רם: הערות על ספרה של מיכל שקד, "הראשונה – דורית ביניש: פרקליטה - שופטת - נשיאה"

אסף לחובסקי

תגובות למאמרה של ד"ר מיטל פינטו
מדוע שרירותיות כשלעצמה מפלה, גם אם אינה קשורה לעילות חשודות"

הפליה, רציונליות, מוסר, משפט, אתיקה יישומית וכתיבה אקדמית

ראם שגב

מדוע לא תיחשב שרירותיות הפליה? בין פערים מושגיים לאסטרטגיה שיפוטית – תגובה למיטל פינטו

יפעת ביטון

סימפוזיון חוק הירושה

מיהו בן זוג: הערות להגדרת בן זוג בהצעת חוק הירושה

שחר ליפשיץ

ירושה והמשכיות: על מעמדו של חופש הציווי בתזכיר חוק הירושה

שלי קרייצר-לוי

מעֵבֶר לתלות ולמשפחתיות – מבט ביקורתי על דוקטרינת ההשפעה הבלתי הוגנת בתזכיר חוק הירושה

ענת ליפשיץ

"טיפול" כקטגוריה חשודה בחוק הירושה הקיים והמוצע:
הצעה לתיקון לאור מציאות ההזדקנות המשתנה

דפנה הקר

על זוגיות ועל ירושה, על עיגון ועל פירוד: להגנתה של הגישה הפונקציונלית

פנחס שיפמן

תיקון חוק הירושה: חלקו של בן-הזוג במותו של אדם, בין דיני הירושה לדינים אחרים

רם ריבלין

פרויקט הסמינר

שימוש ללא רשות בדמות האחר: האם קמה זכות תביעה משפטית?

יצחק בומבך ודן בומבך

מרחבים של הסכמה: צילום אינטימי ברשות היחיד – בין עבירת פרטיות לעבירת מין

נופר שמלה קדוש

משפט ומשבר האקלים

רכש ציבורי ירוק: לקחים ומסקנות לבאות

אליאור כורם

חוק האקלים אינו נחוץ וגם לא יועיל

דוד שור

יתרונות מס פחמן על פני רגולציה

יורם מרגליות

עכשיו או לעולם לא - תביעת אקלים נזיקית בישראל

בועז שנור וערן צין

סימפוזיון הצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי

הצעה למלא בתוכן את הצעת חוק יסוד: זכויות בהליך הפלילי

בועז סנג'רו

חוק יסוד: רטוריקה חוקתית

אסף הרדוף

הערות על הצעת חוק-יסוד: זכויות בהליך הפלילי

מרדכי קרמניצר, גיא לוריא ועמיר פוקס

bottom of page