top of page

פורום עיוני משפט

סימפוזיון חוק הירושה

תיקון חוק הירושה: חלקו של בן-הזוג במותו של אדם, בין דיני הירושה לדינים אחרים

רם ריבלין

"טיפול" כקטגוריה חשודה בחוק הירושה הקיים והמוצע:
הצעה לתיקון לאור מציאות ההזדקנות המשתנה

דפנה הקר

ירושה והמשכיות: על מעמדו של חופש הציווי בתזכיר חוק הירושה

שלי קרייצר-לוי

על זוגיות ועל ירושה, על עיגון ועל פירוד: להגנתה של הגישה הפונקציונלית

פנחס שיפמן

מעֵבֶר לתלות ולמשפחתיות – מבט ביקורתי על דוקטרינת ההשפעה הבלתי הוגנת בתזכיר חוק הירושה

ענת ליפשיץ

מיהו בן זוג: הערות להגדרת בן זוג בהצעת חוק הירושה

שחר ליפשיץ

מאמר ראשון בחוברת הנושאית של כרך מ"ו: משפט ומשבר האקלים

אליאור כורם

רכש ציבורי ירוק: לקחים ומסקנות לבאות

תגוביות מערכת

פרויקט "תגוביות מערכת" הוא פרויקט כתיבה סטודניטיאלי שמופעל בידי חברי מערכת עיוני משפט. נושאי התגוביות נבחרים על ידי חברי המערכת לפי תחומי עניין, ועוסקים בעניינים המצויים בלב העולם המשפטי והשיח הציבורי בישראל –  פסיקה חדשה, יוזמות חקיקה, מאורעות משפטיים אקטואליים ועוד. התגוביות נכתבות על ידי חברי המערכת בליווי של עורכי כתב העת.

מטרת הפרויקט היא להוות במה לכתיבה אקדמית צעירה וחדשנית, תוך התייחסות מהירה לאירועי השעה ולסוגיות המעוררות שאלות תיאורטיות ופרקטיות. מדובר בהזדמנות ייחודית עבור חברי המערכת לפתח את כישורי הכתיבה והעריכה שלהם. לצד זאת, אנו מקווים כי הפרויקט יסייע להנגיש תחומים משפטיים לקהל הרחב ולעורר עניין משפטי מעבר לחוגי האקדמיה. 
bottom of page