top of page

מיהו בן זוג: הערות להגדרת בן זוג בהצעת חוק הירושה

שחר ליפשיץ

12.5.2022

תקציר

מאמר זה נכתב בעקבות פרסומו של תזכיר חוק הירושה (תיקון מס'...), התשפ"א-2021. המאמר מתמקד בשני שינויים משמעותיים המוצעים בתזכיר לגבי ירושת בן זוג, שינוי בדיני ירושת הידועים בציבור והסדרת מעמדם של בני זוג נשואים-פרודים.


במאמר אבקר הן את הגישה העקרונית המוצעת בתזכיר והן את יישומיה הקונקרטיים. במישור העקרוני, המאמר מבהיר ששני השינויים המוצעים בתזכיר משקפים תפיסה "פונקציונלית"-"מהותית" המעדיפה את מהותו של הקשר הזוגי על פני תיוגו הפורמלי. משכך, כאשר בני זוג חיים כידועים בציבור ולא נישאו באופן רשמי ניתן לראות אותם כנשואים מן הבחינה הפונקציונלית ולהחיל עליהם את דיני הנישואים. בה בעת, כאשר בני זוג פרודים מתפקדים כגרושים למעשה, יש להתייחס אליהם כאל גרושים אף על פי שלא התגרשו רשמית. המאמר מציע ניתוח המלמד שיש להסתייג מאימוץ גורף של גישה פונקציונלית להגדרת בן זוג כמוצע בתזכיר, שכן דווקא מנקודת מבט ליברלית הממוקדת בהגשמת רצון הצדדים, כמו גם מנקודת מבט מוסדית-מערכתית, קיימים שיקולים כבדי משקל להבחנה בין נישואים לבין קשר זוגי שאינו מלווה בנישואים ולהבחנה בין גירושים לבין פרידות לא-פורמליות. לצד זאת יצביע המאמר על נסיבות ייחודיות ההופכות את מוסד הידועים בציבור לתחליף נישואים אזרחי עבור מי שאינם יכולים או אינם רוצים להינשא בנישואים דתיים, ואת הפירוד הקבוע לתחליף גירושים עבור מסורבי הגט. דיוננו יעלה שנדרשת מערכת דינים ייחודית המאזנת בין השיקולים האוניברסליים, הניצבים כנגד אימוץ מלא של גישה פונקציונלית, לבין השיקולים המעוגנים בהקשר הישראלי הנקודתי התומכים בגישה זו. לנוכח ההסתייגות מן הגישה העקרונית, המאמר פונה לניתוח השינויים המוצעים בתזכיר, מצביע על השינויים הפוסעים בכיוון ראוי ומציע תיקונים משלימים.

bottom of page