top of page

יתרונות מס פחמן על פני רגולציה

יורם מרגליות

31.12.2023

תקציר

מס פיגוביאני עדיף על פני רגולציה ככלי מדיניות להתמודדות עם בעיית שינוי האקלים, בעיקר בזכות המיעוט היחסי של המידע שהוא דורש להפעלתו המיטבית, ופעילותו המיידית החל מפליטת היחידה הראשונה של גז חממה, ולא רק עת נחצה סף שנקבע ברגולציה. הוא מס צריכה וככזה בעל השלכות חלוקתיות רגרסיביות, אך אין בכך כדי לשלול את השימוש בו, אלא יש חובה להעריך ולכמת את השלכותיו החלוקתיות ולקזז אותן באמצעי המדיניות השונים העומדים לרשות המדינה. מן הראוי לתקן את הכשלים הגורמים ליוקר המחייה בישראל שהם הגנות לא ראויות שניתנות ליצרנים או ספקים בתחום המזון וכשלים תכנוניים שגורמים להיצע נמוך מדי של דירות.


המס יגשים את ייעודו גם אם כספי המס יוחזרו לתושבים בסוף כל שנה. המדובר בשיקול של ניראות בלבד, שמנצל את הטיית אופטימיות היתר. אין הגיון כלכלי בהחזר המס, שכן המדינה ממילא חייבת לגבות מיסים אחרים, אך הדבר עשוי לאפשר תמיכה ציבורית ופוליטית במס פחמן.


יתרונו הפוליטי של המס על פני מכסות סחירות ועל פני רגולציה חשוב במיוחד בהשגת שיתוף פעולה בינלאומי בתחום שינוי האקלים. המס מאפשר יצירת מועדון של מדינות המקיימות סחר ביניהן, שיתנו את החברות במועדון בהטלת מס פחמן. מדינות שלא תהיינה חברות במועדון תאלצנה לשלם מכס בעת יצוא לחברות המועדון וייווצר להן תמריץ להצטרף למועדון ולקבל על עצמן מס פחמן.

bottom of page