top of page

רכש ציבורי ירוק: לקחים ומסקנות לבאות

אליאור כורם

3.4.2023

תקציר

בשנים האחרונות הולכה וגוברת ההשקפה שלפיה ניתן לרתום את הרכש הציבורי לקידום מדיניות ציבורית רחבה החורגת מהמטרות הקלאסיות שלו. השימוש ברכש ציבורי לקידום מדיניות, כגון עידוד חדשנות, פיתוח עסקים קטנים ובינוניים, הגנה על זכויות עובדים ועוד, הופך יותר ויותר לתופעה גלובלית. מאמר זה מבקש להראות כיצד הרכש הציבורי יכול להירתם גם להגנה על הסביבה, ולהסביר מהם השיקולים המנחים בעיצוב הליכי רכש ציבורי של מוצרים ידידותיים לסביבה – רכש ציבורי ירוק (Green Public Procurement). התרומה המרכזית שמבקש המאמר להשיא טמונה בקיבוץ הלקחים והמסקנות העדכניים בנושא לכדי רשימה אחת ולכדי מסד להמשך פיתוחו בישראל.

bottom of page