top of page

עכשיו או לעולם לא - תביעת אקלים נזיקית בישראל

בועז שנור וערן צין

4.1.2024

תקציר

משבר האקלים כבר כאן. כך גם הנזקים לחיים ולרכוש הנגרמים כתוצאה מתופעות אקלימיות קיצוניות כמו הצפות, שריפות, גלי חום ועוד. כיום כבר ברור כי המשבר הוא מעשה ידי אדם, והוא נובע מהכרייה והשימוש המסיביים בדלקים מחצביים מאז המהפכה התעשייתית. חלון ההזדמנויות למנוע את החרפת המשבר והנזקים הנגרמים בגינו, הולך ונסגר. ממשלות העולם כושלות בטיפול במשבר. בה בעת, תאגידים שונים, פועלים לשמר "עסקים כרגיל". לאור כישלון זה, מתגברים הניסיונות לרתום את בתי המשפט למניעת האסון. דיני הנזיקין, שבבסיס מטרותיהם עומד גם הרצון להשיג שינוי התנהגותי שייטיב עם הכלל, צריכים לשמש כלי מרכזי בהליכים אלה. עם זאת, דיני הנזיקין המסורתיים עוסקים ביחסים בין שני פרטים ונשאלת השאלה האם הם ערוכים לעסוק בסוגיה ציבורית בה המעוולים, כמו גם הניזוקים, הם רבים ושונים ופרושים על פני כל הגלובוס. במאמר זה אנו טוענים, כי דיני הנזיקין, כפי שהתעצבו בשנים האחרונות בישראל, מאפשרים הגשת תביעה מעין זו בישראל. תביעה כזו גם תעלה בקנה אחד עם המטרות השונות שמקובל להציב לדיני הנזיקין. בסופו של המאמר אנו פורשים מפת דרכים להגשת תביעת נזיקין אקלימית בישראל. תביעה כזו היא חיונית אל מול המימדים האפיים של משבר האקלים, ובהתחשב בכך ששעון החול הולך ואוזל. זה עכשיו או לעולם לא.

bottom of page