top of page

"טיפול" כקטגוריה חשודה בחוק הירושה הקיים והמוצע:
הצעה לתיקון לאור מציאות ההזדקנות המשתנה

דפנה הקר

15.12.2022

תקציר

מאמר זה מציע לתקן את חוק הירושה ואת התזכיר לשינוי החוק לאור הצורך הגובר של נשים ושל גברים להבטיח לעצמם טיפול מיטיב בעת זקנה. במקום החשדנות העמוקה הקיימת בדין ובתזכיר הצעת חוק הירושה החדש כלפי מי שטיפלו במוריש לפני מותו, אטען כי יש מקום להכרה בחשיבות הטיפול ולהוקרה ולתגמול למעניקות אותו. השינוי המשפטי המתחייב מכך הוא מתן הרשאה חוקית לערוך הסכמי טיפול הכוללים תמורה בעיזבון עתידי וביטול החזקה כי מטפלת המופיעה כנהנית בצוואה השפיעה על המטופלת באופן לא הוגן.

bottom of page