top of page

בין רחוב צלאח א-דין לגבעת רם: הערות על ספרה של מיכל שקד, "הראשונה – דורית ביניש: פרקליטה - שופטת - נשיאה"

אסף לחובסקי

1.10.2022

תקציר

ספרה של מיכל שקד הראשונה – דורית ביניש: פרקליטה -שופטת - נשיאה הוא ספר חשוב שיש בו תרומה משמעותית לספרות המחקר המשפטית הישראלית בכלל, ולספרות המחקר בתחום ההיסטוריה של המשפט הישראלי בפרט. בביקורת ספרים זו אתמקד בשתי סוגיות שהתעוררו אצלי במהלך הקריאה בספר. ראשית, אעיר כמה הערות לגבי מיקומו של הספר בספקטרום שבין ביוגרפיה אקדמית ובין ספר זיכרונות מעין-אוטוביוגרפי. שנית, אצביע על העובדה שהספר נותן משקל יחסי גדול לשלבי הקריירה השונים של ביניש בטרם מונתה לבית המשפט העליון. אטען שמאפיין זה מתקשר לגישה מחקרית רחבה יותר בתחום ההיסטוריה של המשפט, שאותה יש לדעתי לעודד, גישה שמסיטה את המבט מבית המשפט העליון ושופטיו לעבר שחקנים אחרים בעולם המשפט.


 [...]

bottom of page