top of page

עיוני משפט
כרך מד (2)

גישת עבודה לסחר בבני אדם: מאמר ותגובות

גישת עבודה לסחר בבני אדם: 20 שנה למאבק הבינלאומי בסחר בבני אדם

הילה שמיר

על התפתחות משפט העבודה הטרנס-לאומי: זרקור על "גישת העבודה לסחר בבני אדם"

גיא מונדלק

נקודת מבט היסטורית על שעבוד, על שחרור, על משפט ועל שוק העבודה: המקרה הביזנטי

יובל רוטמן

גישת העבודה לסחר בבני אדם בתחום הגירת עבודה: פרספקטיבה סוציולוגית

רבקה רייכמן

פנינה להב: בין שני עולמות

רון חריס, אסף לחובסקי ואורית רוזין

יד הרוקמת: פנינה להב והמאבק לשוויון נשים בישראל

ליאורה בילסקי ודורין לוסטיג

פרשת ירדור: פסק דינו ״האמיץ״ של השופט חיים כהן ופסק דינו ״הציוני״ של הנשיא אגרנט

דוד קרצמר

קול העם של אגרנט! קולו של איזה עם?

חסן ג'בארין

סוף דבר

פנינה להב

להיות כמו דלוור

רועי שפירא

סימפוזיון לכבודה של פרופ' פנינה להב

מאמרים

bottom of page