top of page

גישת עבודה לסחר בבני אדם: 20 שנה למאבק הבינלאומי בסחר בבני אדם

הילה שמיר

תקציר

תופעת הסחר בבני האדם זוכה בשני העשורים האחרונים לתשומת לב ציבורית ומשפטית בעולם כולו. עם זאת הכלים המשפטיים המרכזיים שפותחו על מנת להילחם בתופעה אינם מצליחים להתמודד עימה ולהביא להפחתה של מספר הנפגעים ממנה. המאמצים במישור הבינלאומי והלאומי למאבק בסחר בבני אדם מסייעים למספר קטן להפליא של בני אדם מתוך הרבים שמוגדרים כקורבנות סחר, ואפילו במקרים הספורים הללו ערכו של הסיוע המוצע להם מוטל בספק. מאמר זה קורא לשינוי הגישה שעומדת בבסיס החוק והמדיניות למאבק בסחר בבני אדם — להתרחקות מהתפיסה השלטת כיום, אשר מבינה את התופעה כהתנהגות פלילית חוצת גבולות המביאה להפרה של זכויות אדם, ובהתאם משתמשת בכלי המשפט הפלילי, בהגבלות הגירה ובמעטה דק של הגנה על זכויות אדם של קורבנות מזוהים.

המאמר מציע לאמץ גישה משלימה, המשנה את מוקד המאבק בתופעה להתמודדות עם שורשיה ועם הגורמים המבניים אשר מאפשרים סחר בבני אדם. על פי הגישה המוצעת מקור תופעת הסחר בבני אדם הוא בפערי כוחות קיצוניים בשוק העבודה. על כן, על מנת להתמודד עימה יש להשתמש בכלים שמעמיד משפט העבודה וכן בכלים משפטיים נוספים, שמבקשים לחולל שינוי בפרקטיקות העסקה נצלניות במיוחד ולהשוות את פערי הכוחות שבין העובדים הפגיעים ביותר למעסיקיהם. המאמר ממחיש כיצד גישה ממוקדת עבודה שכזאת מציעה אסטרטגיות אפקטיביות יותר למאבק בסחר בבני אדם.

bottom of page