top of page

על התפתחות משפט העבודה הטרנס-לאומי: זרקור על "גישת העבודה לסחר בבני אדם"

גיא מונדלק

תקציר

מאמר זה מאיר את מאמרה של הילה שמיר "גישת עבודה לסחר בבני אדם: 20 שנה למאבק הבינלאומי בסחר בבני אדם", שמתפרסם כעת בגרסה מורחבת ועדכנית בעברית, מנקודת המבט של התפתחות המשפט הטרנס־ לאומי המסדיר את שוק העבודה הגלובלי. המאמר ממקם את הקריאה לפיתוח גישת העבודה להתמודדות עם סחר בשני תהליכים כלליים שנמצאים בתנועה מתמדת. המאמר מציג תחילה את תהליך ההתכנסות והמיקוד שעבר על משפט העבודה הבינלאומי, ואת האופן שבו מאמרה של שמיר נשען על מגמה חדשה של פריצה והרחבה ותורם לה. המשך הדיון מציב אל מול המלצתה של שמיר להסיט את כובד המשקל מגישת זכויות האדם לגישת העבודה את פתיחת המשפט הטרנס־לאומי לכיוונים חדשים, המתקשרים לגישת זכויות האדם דווקא. אך משני הכיוונים החיפוש אחר פתרונות מגישה אחרת מזהה גם את הצורך בשימור יסודות קיימים. לפיכך יש מקום להדגיש את חשיבותה של אינטגרציה בין שתי הגישות, אשר ירכיבו יחד רשת של הסדרים המשלבים רעיונות, סוכנים ואמצעי פעולה שונים. לבסוף המאמר מצביע על הקשיים שבפיתוח גישה מרחיבה ואינטגרטיבית, אך גם מראה שגישה זו כבר מעצבת רעיונות קונקרטיים לשינויי מדיניות.


bottom of page