top of page

עיוני משפט

מג(3): רב שיח על מאמרן של ליאורה בילסקי ורחל קלגסברון ״בין ג׳נוסייד תרבותי להשבת תרבות״

בין ג'נוסייד תרבותי להשבת תרבות: מבט השוואתי על המאבק היהודי והפולני לאחר מלחמת העולם השנייה

ליאורה בילסקי ורחל קלגסברון

לאן הולך הזיכרון ? על תעתועי המשפט ודיני הקניין התרבותי

גיא פסח

קריאה השוואתית בספרות הישראלית והפולנית בעקבות שואת יהודי אירופה

רחל פלדחי-ברנר

הג'נוסייד שלא היה: רפאל למקין, כתר ארם צובא ומעמדן של קהילות במשפט

איתמר מן

לקראת פרדיגמה חדשה: על הזכויות הקבוצתיות של הבדואים במקרקעין בנגב

רונית לוין-שנור

אמת מטרידה – "הלכת הנגב המת" ונישול הבדואים- לאור מאמרה של רונית לוין-שנור "לקראת פרדיגמה חדשה: על הזכויות הקבוצתיות של הבדואים במקרקעין בנגב" בגיליון זה

אלכסנדר (סנדי) קדר, אחמד אמארה, אורן יפתחאל

bottom of page