top of page

עיוני משפט

כרך מג(1)

שיפוט מוסרי של התנהגות מינית בנישואים: אוטונומיה ו״משילות״ בעקבות בג״ץ 4602/13

שחר ליפשיץ

גבולות האהבה והקהילה בעידן של טיפול גלובלי: טיפול ושייכות בישראל

שירי רגב-מסלם

בג״ץ בתל אביב: מציאות חלופית אמתית

שני שניצר ויורם שחר

על סיווגי העסקה מוטעים, הרתעה יעילה, ומעמדם הקוגנטי של דיני העבודה

יובל פרוקצ׳יה

אבני נגף בדין התאגידי: אחריות נושאי משרה – בין חוק החברות לחוק חדלות פירעון

דוד האן

סמכות ללא אחריות? תגובה להצעה לביטול חבות נושאי משרה לפי חוק חדלות פירעון

אהוד קמר וקובי קסטיאל

אחריות נושאי משרה בעת חדלות פירעון של חברה - תשובה לתגובת פרופ׳ קמר וד״ר קסטיאל מחבר המאמר: דוד האן

דוד האן

דו - שיח

bottom of page