top of page

פורום עיוני משפט
כרך מז
2022-2023

סימפוזיון - רפורמות חוקתיות בחברה שסועה

כנס בשיתוף מרכז-על "צגלה", נובמבר 2022

מאמרים שוטפים

מבחן הרווח בחלוקת דיבידנדים: על ודאות בדרך שבין העבר, ההווה והעתיד

״המחנה השלישי״ בזירת המאבק על הרפורמה המשפטית: הערבים-פלסטינים

אמנות ללא גבולות? על המוזיאון כמוסד מקומי
בעקבות פסק הדין בעניין מוזיאון רמת גן (עת״ם 56535-12-21 ריב נ׳ ראש עיריית רמת גן (30.12.2021))

אוריג'ינליזם אינו מה שחשבתם: על ההבדלים בין טקסטואליזם ובין פרשנות תכליתית

ניסויים באוטונומיה: על הסכמת חולים עם שיטיון להשתתפות בניסוי רפואי, בעקבות פרשת שמול

פרויקט הסמינר

היש לגזור גזירה שווה? על החופש של בעלי-המניות להצר את זכותם להגיש תביעה נגזרת

כרך נושאי: משפט וסוף החיים

הגנה על קשרים בין דוריים לאחר החיים

משאלת-חיים מן המתים: משפט ורגש המשכיות החיים

סימפוזיון בעקבות ספרה של טליה דיסקין: לשון החוק ושפת הילדים

הרהורים על פנטזיה וריאליה בגובה עיני הילדים: בעקבות ערבי העיון לכבוד הספר לשון החוק ושפת הילדים

ציונות, משפט ליברלי, ממלכתיות: עיתונות הילדים כמכשיר חינוכי בשנות החמישים
של המאה העשרים

לציית לחוק, או להפר עם קריצה?

שיח זכויות וצילום כראיה בספרות ילדים ישראלית

bottom of page