top of page

אוריג'ינליזם אינו מה שחשבתם: על ההבדלים בין טקסטואליזם ובין פרשנות תכליתית

אוריאל חרל"פ

9.3.2024

תקציר

האוריג'ינליזם – השיטה הפרשנית המתחקה אחר המשמעות המקורית של חוקה וחוקים – התפתח בעשורים האחרונים והטמיע אל תוכו את הנאמנות ללשון הטבעית והרגילה של הטקסט. ואולם השיח המשפטי בישראל נותר עם דימוי דהוי של האוריג'ינליזם של סוף שנות השמונים של המאה הקודמת. ברשימה זו אני בא לנפות את הדעות הקדומות ואת התפיסות השגויות ביחס לאוריג'ינליזם העכשווי ולהבהיר את ההבדלים שבין הפרשנות התכליתית ובין הטקסטואליזם. זאת ועוד; באמצעות רעיונות מן ההגות המדינית, חקר הלשון והלוגיקה וביקורת הספרות הפוסט-מודרנית אבקש לתאר ולנתח את העקרונות של תורת הפרשנות הטקסטואלית ואת היסודות המאפשרים לחוקים מיושנים לחול על תופעות חדשות.

bottom of page