top of page

עיוני משפט

כרך מו(1)

פרשנות תכליתית החותרת תחת התכלית: על מעמדם של דברי ההסבר בחוק ובפסיקה

בל יוסף ונועה קברטץ-אברהם

אכיפה ואכיפת יתר של זכויות יוצרים: המקרה של ביצוע פומבי של שידורי ספורט

מיכאל בירנהק

ההסכמים הבילטרליים של ישראל עם מדינות המוצא של מהגרי עבודה: במה הם עוסקים, ממה הם מתעלמים ומה הסיבות לכך

יובל לבנת

תחולת "חזקת ההתאמה הפרשנית" במישור החוקתי: האם יש לפרש את חוקי היסוד לאור המשפט הבינלאומי?

זיו בורר

מדוע שרירותיות כשלעצמה מפלה, גם אם אינה קשורה לעילות חשודות

מיטל פינטו

תיקון הפליה בפסיקת פיצויים עבור אובדן כושר השתכרות

עומר פלד ותום צור

bottom of page