top of page

תחולת "חזקת ההתאמה הפרשנית" במישור החוקתי: האם יש לפרש את חוקי היסוד לאור המשפט הבינלאומי?

זיו בורר

18.08.2022

"חזקת ההתאמה הפרשנית" היא כלל פרשני שאומץ בפסיקה, הקובע שיש לפרש ככל שניתן את דיני המדינה באופן התואם את המשפט הבינלאומי, במטרה לצמצם את החיכוך שבין המשפט המדינתי והבינלאומי. החזקה הוחלה בהקשרם של דינים ישראליים שונים – חוקים, חקיקות משנה, כללי משפט מקובל והחלטות מנהל כאחד – במנותק משאלת מעמדם בפירמידת הנורמות. לפיכך היה אפשר לצפות שיהיה מוסכם שהחזקה חלה גם בהקשרם של חוקי היסוד. ואכן, עד לאחרונה היה נראה שזו המגמה שאליה מכוונת הפסיקה. אך בטרם ניתנה הלכה ברורה בנושא, החל בשנים האחרונות "פורום קהלת" (ארגון לא-ממשלתי) – ובעקבותיו גם הממשלה והכנסת – לטעון כנגד החלת החזקה כאמור: לטעמו, החלת החזקה במישור החוקתי היא מהלך שיפוטי חסר תקדים וחסר סמכות, המתנער מערכי היסוד של ישראל תוך העדפת נורמות חיצוניות זרות על פניהם. בניגוד למגמה שהיה נראה עד אז שאליה מכוונת הפסיקה, בפסקי הדין שניתנו בהליכים שבהם טענו פורום קהלת, הממשלה והכנסת כנגד החלת חזקת ההתאמה במישור החוקתי החל בית המשפט העליון להימנע מלדון בסוגיה, לא כל שכן לקבוע בה הלכה ברורה. מבלי למעט מהשפעתם של תהליכים חברתיים רחבים יותר, קורלציה זו מעלה את החשש שהטענות הנחרצות הללו תרמו ליצירת אפקט מצנן.


לפיכך המאמר שואף לבצע את מה שנמנע בית המשפט מלעשות. לאורך המאמר נבחנים הטיעונים השונים שהעלו הממשלה, הכנסת ופורום קהלת. המאמר מפריך טיעונים אלו, ומראה שבניגוד לנטען חוקי היסוד ומגילת העצמאות לאמיתו של דבר מסמיכים – וייתכן שאף מחייבים – את בתי המשפט להחיל את חזקת ההתאמה הפרשנית במישור החוקתי. לא זו אף זו, פרשנות חוקי היסוד לאור המשפט הבינלאומי אינה מהלך חסר תקדים בפסיקה הישראלית: ההיסטוריה ומאפייני הבסיס של המשפט הציבורי הישראלי, כמו גם מושכלות יסוד של הציונות, תומכים במהלך. למרבה האירוניה, דווקא טיעוני הממשלה, הכנסת ופורום קהלת כלל אינם טיעונים ישראליים אותנטיים, אלא העתקה של טיעונים מבית מדרשו של השופט האמריקני סקאליה, שפיתחם כחלק מעמדה הסבורה שאת החוקה האמריקנית יש לפרש אך ורק לאור כוונת האבות המייסדים האמריקנים. דא עקא שהעתקה זו נעשתה בצורה כה גסה, עד כדי כך שלא בוצעו במהלכה ההתאמות הבסיסיות הנדרשות מפאת הבדלים בין המשפט האמריקני והישראלי. במילים אחרות, המאמר מראה שנוסח החוקה שלנו, המסורת המשפטית שלנו ועמדות האבות המייסדים שלנו כולם תומכים בהחלת חזקת ההתאמה בהקשרם של חוקי היסוד.

bottom of page