top of page

אכיפה ואכיפת יתר של זכויות יוצרים: המקרה של ביצוע פומבי של שידורי ספורט

מיכאל בירנהק

19.06.2022

דיני זכות יוצרים מקנים ליוצרים ולבעלי זכויות אחרים שליטה ביצירות המקוריות שלהם. ההגנה המשפטית מספקת תמריץ, ובמקרי הפרה – בעלי הזכות רשאים לאכוף את זכותם. עם זאת יש חשש – בייחוד בקשר לשחקנים חזקים בשדה הזה – שהאכיפה תגיע לכלל אכיפת יתר. המאמר בוחן את המצב הזה: אכיפת יתר מתרחשת כאשר שחקנים חוזרים נוקטים אסטרטגיות אכיפה שמנסות להרחיב את היקף ההגנה אל מעבר למה שהוענק להם בדין – באמצעות פעולות "מלמטה". אכיפת יתר פוגעת בצד החלש ללא הצדקה, עלולה להביא להרתעת יתר שתפגע בשימושים מותרים ביצירות, ועלולה לשנות את מערכת האיזונים העדינים שקבעו המחוקק ובתי המשפט.


המאמר מציע דיון עומק במקרה מבחן של ביצוע פומבי של שידורי ספורט בטלוויזיה. המקרה הטיפוסי הוא פאב שמציב מכשיר טלוויזיה ומקרין באמצעותו שידור טלוויזיה של משחק ספורט שמתקיים מעבר לים, להנאת המבקרים ולתועלת העסק. פעולה שכזו נחשבת ל"ביצוע פומבי", והזכות לקיימה נתונה באופן בלעדי לבעלי הזכויות: ברצותם יתירו את השימוש בדרך של רישיון, ובמקרה של שימוש לא-מורשה קמה להם עילת תביעה. ביצוע פומבי של יצירות מאתגר את אכיפת הזכות: בעל הזכות ניצב מול משתמשים רבים ומפוזרים, והשימוש שלהם ביצירה הוא בר-חלוף ואינו מותיר עקבות. בעלי זכויות פיתחו דרכים שונות להתמודד עם אתגרי אכיפה אלה, אבל מתעורר חשש לאכיפת יתר.


באופן ספציפי, המאמר עוסק בתביעות – מעל 3,000 – שהגישה בישראל חברת צ'רלטון, שעיסוקה הוא הפקת שידורי ספורט, בשנים 2008 עד 2019. זהו היקף יוצא דופן. הרוב המוחלט של התביעות הסתיים בפשרה. המאמר מנתח את הממצאים על התביעות, וממשיג את הממצאים הן במסגרת של דיני זכות יוצרים והן במסגרת המודל של מארק גלנטר בדבר כוחם של שחקנים חוזרים. מתוך הדיון ניתן להכליל ולדייק במאפייניה של אכיפת היתר, ולברר מהם תנאי הרקע של הדין ושל הפרקטיקה המשפטית שמאפשרים תוצאה שכזו. המאמר מצביע במיוחד על הפיצוי הסטטוטורי בדיני זכות יוצרים כגורם מרכזי לכך, לצד פערי כוח שנוצרים בעקבות המשחק החוזר של תובעים מול פיזור וחולשה יחסית של נתבעים. מתוך הדיון עולות כמה הצעות לשינוי.

bottom of page