top of page

עיוני משפט
כרך מה (1)

גירושים ללא מדיניות גירושים: על ההסדרה האזרחית הראויה של ״גירושים למעשה״

שחר ליפשיץ

זכות הציבור להבין: קריאה לרפורמה בכתיבה המשפטית בישראל — מ"משפטאית" לשפה משפטית פשוטה

דנה פאר

פרוצדורה ומהות בתובענה הייצוגית בעילת מחיר מופרז: כלים שלובים להרתעה אופטימלית

דיויד גילה ואלון קלמנט

הרוב קובע? בחינת ההשלכות המעשיות והנורמטיביות של תופעת "ההתפקדות האסטרטגית" למפלגות בישראל

דרור מיטלמן

פתרון מבני לבעיית יחסי הון-שלטון ותקשורת

עדי ליבזון

דוקטרינת ההשפעות כבסיס לתחולה חוץ־טריטוריאלית של חוק התחרות

תמר אינדיג ומיכל גל

המשפט הפלילי הישראלי בעידן של משטרי הפללה גלובליים

עילי אהרנסון

bottom of page