top of page

המשפט הפלילי הישראלי בעידן של משטרי הפללה גלובליים

עילי אהרנסון

תקציר

גישה רבת־השפעה מפרשת את התפתחותו של המשפט הפלילי המדינתי כתוצר של שינויים בתפיסות הערכיות הרווחות בקרב אזרחי המדינה ושל מאבקים פוליטיים בין קבוצות שונות הפועלות בתוכה. בתמונת עולם זו השקפות ואינטרסים של ציבורים המצויים מחוץ לגבולותיה הטריטוריאליים של המדינה אינם ממלאים תפקיד משמעותי בעיצוב ההחלטה אם להפליל התנהגויות מסוימות וכיצד להעניש את מבצעיהן. אפיון מקובל זה של הכוחות המעצבים את המשפט הפלילי המדינתי מתכתב עם גישות נורמטיביות, המשתיתות את הלגיטימיות של איסורים פליליים על יכולתם לבטא את ההכרעות הקולקטיביות של גוף האזרחים המדינתי בנוגע לסוג ההתנהגויות הראויות להסדרה בידי מנגנוני הענישה והטלת הקלון הייחודיים שהמדינה מפעילה באמצעות המשפט הפלילי.


מאמר זה טוען כי תפיסות תיאוריות ונורמטיביות מקובלות אלה מחמיצות מגמה חשובה המשפיעה על התפתחותו של המשפט הפלילי הישראלי בעידן הגלובליזציה. במסגרת מגמה זו המשפט הישראלי הופך להיות חשוף להשפעה ניכרת של שחקני ממשל גלובלי, המפעילים מגוון אסטרטגיות כדי להשפיע על החקיקה ועל האכיפה הפלילית במדינה. המאמר מציע שלוש תרומות מרכזיות המסייעות להבין ולהעריך את השפעתה של מגמה זו על המשפט הישראלי. ראשית, המאמר ממפה את אסטרטגיות הפעולה שארגונים בינלאומיים והממשל האמריקני נוקטים בניסיון לעצב את ההחלטות הנורמטיביות של מעצבי המדיניות הפלילית במדינות שונות בעולם. שנית, המאמר מנתח את דרכי השפעתן של אסטרטגיות אלה בתחומים שונים של המשפט הפלילי הישראלי, ומדגיש את הצורך שבשילוב בין יסודות פרשניים השאובים ממסגרות תאורטיות שונות כדי לפרש את הדיאלקטיקה המורכבת שבין האפקט המחשק (צמצום האוטונומיה של מעצבי המדיניות המדינתית) לאפקט המאפשר (חיזוק יכולת ההשפעה של גורמי ממשל וחברה אזרחית מסוימים בזירה המקומית) של משטרי הפללה גלובליים.


שלישית, המאמר מעריך את ההשלכות הנורמטיביות שמגמה זו מעוררת. המאמר בוחן את החשש לדלדולו של השיח הציבורי המקומי באשר לנחיצותם של האיסורים הפליליים המקודמים בידי משטרי הפללה גלובליים, ואת החשש להיווצרותו של גירעון דמוקרטי עקב העברת היבטים חשובים של הליכי עיצוב החקיקה והאכיפה הפלילית ממוסדות מדינתיים למוסדות ממשל גלובלי. לצד ביקורת זו, המאמר מראה כיצד התחזקות השפעתם של משטרי הפללה גלובליים על המשפט הישראלי טומנת בחובה גם פוטנציאל להגברת הלגיטימיות של תהליכי היצירה של איסורים פליליים: כך למשל במקרים שבהם משטרי הפללה גלובליים מסייעים להגן על נפגעי עבירה המודרים מהשתתפות אפקטיבית בזירה הפוליטית המדינתית, מספקים משקל נגד במצבים של שבי רגולטורי ומפנים זרקור לאופן שבו אכיפת חסר פלילית משליכה לרעה על זכויותיהן ועל רווחתן של אוכלוסיות המצויות מחוץ לגבולות המדינה.

bottom of page