top of page

זכות הציבור להבין: קריאה לרפורמה בכתיבה המשפטית בישראל — מ"משפטאית" לשפה משפטית פשוטה

דנה פאר

תקציר

הניסוח המשפטי המסורבל המאפיין טקסטים משפטיים מקשה על נגישותו של הציבור בישראל למשפט ובכך פוגע בעקרונות יסוד של שיטת המשפט הישראלית: עקרון שלטון החוק, עקרון השוויון, עקרון הנאמנות של הרשויות הציבוריות ועוד. במוקד המאמר עומדת הטענה כי על קובעי המדיניות בישראל להכיר בזכותו של הציבור להבין טקסטים משפטיים שעימם הוא מתמודד באופן עצמאי. המאמר מציע לממש זכות זו באמצעות רפורמה של שפה משפטית פשוטה בישראל, בדומה לרפורמות שערכו מדינות אחרות בעולם בטקסטים המשפטיים שלהן. בלב המאמר ניצב ניסוי אמפירי כמותני המוכיח כי יישום עקרונות השפה הפשוטה על טקסטים משפטיים בעברית מגדיל את המידה שבה קוראים שאינם משפטנים מבינים אותם, מקצר את משך הזמן שעליהם להקדיש לטקסטים ומשפר את התרשמויותיהם הסובייקטיביות מהם. לאור ממצאי הניסוי, ולאור תוצאות מחקרים ורפורמות שנערכו במדינות אחרות, ניתן לשער כי רפורמה של שפה משפטית פשוטה בישראל תפחית את מספר הטעויות של הציבור, תחסוך זמן וכסף ואף תשפר את תדמיתם של עורכי הדין, מערכת המשפט ורשויות השלטון.

bottom of page