top of page

עיוני משפט

כרך מב(2)

פרסונליזציה של כללי בררת־מחדל וחובות גילוי באמצעות נתוני־עָתֵק (Big Data)

ליאור סטרכילביץ' ואריאל פורת

פרטיות מותאמת אישית

מיכאל בירנהק

הפליה והבחנה בעידן ההתאמה האישית

טל ז'רסקי

סיפור חייו או סיפורו של חייב? על בעיית ההסללה הנובעת מאימוץ כללים אישיים

צחי קרן-פז

חובות התאמה 2.0 ? התאמה אישית והשלכות חלוקתיות

הילה שמיר

תגובות על הביקורות

אריאל פורת

משלמים בחירותם: האם בשלה העת להורות על ביטולו של מוסד המאסר חלף קנס?

רביע אגבריה ואיילת עוז

חרם, משפט ומרחב ציבורי – מחשבה מחודשת על אסדרה של חרמות בעקבות חוק החרם

אסף יעקב וגליה שניבוים

המגמה המתפתחת של גרושים ללא גירושים

רות הלפרין־קדרי ובנימין שמואלי

מהפכנות ושמרנות בפסיקת בית־הדין הרבני - על אכיפת גירושים בטענת "מאיס עלי"

אבישלום וסטרייך* ועמיחי רדזינר*

bottom of page