top of page
< לכל המאמרים

תגובות על הביקורות

אריאל פורת

זכינו בחוברת זו של עיוני משפט בארבעה מאמרי ביקורת מצוינים. רוב הביקורות אינן שוללות את הרעיון הבסיסי של פרסונליזציה של כללי בררת-מחדל, אלא מזהירות מפני דרכי יישומו. לחלקן אני מסכים, ולחלקן לא. בשורות הבאות אתייחס בקצרה לארבעת מאמרי הביקורת.

bottom of page