top of page

הפליה, סטריאוטיפים והמשימה של יצירת חברה צודקת יותר

דני סטטמן

אני מודה מקרב לב לד"ר קריכלי-קץ ולפרופ' אברהם על תגובותיהם המלומדות והמועילות. בתשובתי אנסה לחדד את חילוקי-הדעות הקיימים בינינו ולהגן על עמדתי מפני הביקורות העיקריות שהועלו נגדה.

bottom of page