top of page

בחינת עילת התביעה וסיכוייה בשלב אישור התובענה הייצוגית

אלון קלמנט ורות רונן

מאמר זה דן באופן שבו יש לבחון את עילת התביעה בשלב אישורה של התובענה הייצוגית. המאמר משרטט קווים מנחים לבתי-המשפט בבואם לקבוע את מסגרת הדיון בהליך האישור ולהכריע בבקשות לסילוק על הסף ובבקשות גילוי במסגרת הליך זה. נוסף על כך המאמר מציע מתווה אישור חלופי, המבוסס על בררת-מחדל המשלבת רף הוכחה נמוך לאישור עם שלילת האפשרות לגילוי, אך גם על האפשרות של הצדדים להתנות על בררת-מחדל זו ולהסכים על רף הוכחה גבוה יותר עם גילוי. מתווה זה יוביל למקסום תועלתה ההרתעתית של התובענה הייצוגית, תוך מזעור השפעותיה המצננות על פעילות רצויה.

bottom of page