top of page

אי־שוויון מגדרי והפליה סטריאוטיפית — מחשבות בעקבות פסק־הדין בעניין מירב נ' איי.די.איי.

תמר קריכלי-קץ

תגובה קצרה זו עוסקת בפסק-הדין בעניין מירב נ' איי.די.איי. ובהערותיו של פרופ' דני סטטמן עליו. התגובה דנה בשאלת השלכותיהן האפשריות של פעולות מיטיבות — דוגמת זו שבמסגרתה העניקה חברת הביטוח איי.די.איי. שירותי החלפת גלגל חינם רק לנשים המבוטחות אצלה — על אי־ השוויון המגדרי. לצורך כך מוצגים בתגובה מחקרים מתחומי הסוציולוגיה והפסיכולוגיה החברתית המתארים את אופן פעולתן של מערכות אי-שוויון, דוגמת אי-השוויון המגדרי, ואת הדרכים שבהן סטריאוטיפים ותסריטים תרבותיים משקפים ומשעתקים מערכות כאלה.

bottom of page