top of page

אלימות כלכלית במשפחה בין דומיננטיות גברית לגבריות נכפית?

אריאן רנן ברזילי ושירלי יוסרי

מאמר זה מבקש לעורר את המודעות לתופעה החברתית של אלימות כלכלית בתוך המשפחה, אשר לא זכתה עד כה כמעט בתיאור ובדיון משפטי. מטרת המאמר היא להמשיג את התופעה, לנתחה באמצעות כלים תיאורטיים מתחום לימודי הגבריות והפמיניזם, ולחשוב על הסעדים המשפטיים למיגורה בשים לב לתיאוריות אלה. נוסף על כך, באמצעות הדיון באלימות כלכלית נראה כיצד לימודי הגבריות עשויים לתרום להגברת השוויון המגדרי. בעוד שניתוח פמיניסטי יתמקד בעיקר בהבנת התופעה כביטוי של דומיננטיות גברית ובראיית הכסף כאמצעי השליטה המגדרי, לשיטתנו לימודי הגבריות עשויים לתרום להבנת האלימות הכלכלית לא רק כאמצעי שליטה של גברים בנשים, אלא גם כמכוננת על־ידי הבניה חברתית מסוימת של גבריות ושל גברים כתוקפניים וכמופקדים העיקריים על כלכלת המשפחה. לשיטתנו, מכוח ראייה משולבת זו יש להבין התופעה ולגזור סעדים משפטיים ודוקטרינריים אפשריים. לשיטתנו, אין להסתפק בניתוח התופעה מפרספקטיבה של לימודי גבריות במנותק מהתובנות ומהתיאוריות הפמיניסטיות. ניתוח כזה עלול לעצור בעצם הבנת התופעה, או חמור מכך — בהצדקתה מכוח אותן הבניות חברתיות, תוך אי־התייחסות לנזק שהיא גורמת, על־פי־רוב לנשים. חלף זאת המאמר מציע קריאה אינטגרטיבית ותלוית־הקשר של היחס בין לימודי הגבריות לבין התיאוריות הפמיניסטיות, כאמצעי להגברת השוויון המגדרי.

bottom of page