top of page

עיוני משפט

כרך לט(3)

דבר העורכים
למאמר המלא

שיטור והתנגשות הגברויות

אן ס' מקגינלי

בין רצון המת לבין רצונם של הנותרים בחיים: שימוש בזרע לשם הולדה לאחר המוות, פטריארכייה, פרו נטליזם ומיתוס המשכיות הזרע

יעל השילוני דולב וצבי טריגר

סרבנות גט עילה נשית, גברית או עצמאית המאפשרת לפצות גם – גברים מסורבי גט? בין צדק חלוקתי, צדק מתקן והגברת כוח המיקוח של המסורב/ת

בנימין שמואלי

אלימות כלכלית במשפחה בין דומיננטיות גברית לגבריות נכפית?

אריאן רנן ברזילי ושירלי יוסרי

סיפורים על אודות משפט וגבריות

שולמית אלמוג

bottom of page