top of page

עיוני משפט
כרך מד (1)

מבט משפטי על איזונים ובלמים בדמוקרטיה הישראלית

האם יש לישראל חוקה?
על דמוקרטיה הליכית ועל דמוקרטיה ליברלית

ברק מדינה

העבר המדומיין של בית המשפט העליון: השימוש בנרטיבים היסטוריים על ידי מבקרי בית המשפט

רון חריס

פופוליזם והדמוקרטיה החוקתית בישראל

עמיחי כהן ויניב רוזנאי

חוקתיות סמי־ליברלית ואיזונים ובלמים בדמוקרטיה הישראלית

גילה שטופלר

"הכול מתחיל בכיתה א'": מחשבות על שורשי הפופוליזם

מנחם מאוטנר

מחוזות ואזורים בדמוקרטיה הישראלית

איסי רוזן-צבי וישי בלנק

היועץ המשפטי לכנסת ומקומו בהפרדת הרשויות בהליכי החקיקה

קרן הורוביץ ואיתי בר-סימן-טוב

הלכת יולי אדלשטיין וכרונולוגיית יחסי הכוחות בין הכנסת לממשלה בישראל

רבקה ווייל

רב-שיח: הפופוליזם בישראל

מאמרים

bottom of page