top of page
< לכל המאמרים

גלגל המזל: כיצד לחלק את קופת הפיצוי בתובענות ייצוגיות?

שי נ' לביא

כיצד יש לחלק את קופת הפיצוי בתובענות ייצוגיות? זוהי בעיית-יסוד בתובענות ייצוגיות. מקורה בכך שסכומי הפיצוי האישיים קטנים לעיתים מכדי להצדיק מתן פיצוי אישי לכל חבר בקבוצת התובעים. האתגר של חלוקת קופת הפיצוי העסיק את בתי-המשפט בשנים האחרונות, והמחוקק הישראלי נזקק לו בתקנו את חוק תובענות ייצוגיות בשנת 2016. מאמר זה בוחן את השיטות הקיימות להתמודדות עם הבעיה ומציע דרך חלופית.


למאמר שלוש מטרות עיקריות. ראשית, הוא מציע מסגרת תיאורטית לבחינת דילמות קיימות בתובענות ייצוגיות. חוק תובענות ייצוגיות מונה תכליות מגוונות: גישה לבית־ המשפט, הרתעה, סעד וניהול יעיל. המאמר מנתח תכליות אלה ומראה כי ניתן לבטאן באמצעות שתי גישות לתובענות ייצוגיות — ציבורית ודיונית. לשתי הגישות יש הדים בפסיקה ובחקיקה, אולם המאמר מראה כי החוק ביקש להגשים בעיקר את הגישה הציבורית, ולפיכך את תכלית ההרתעה.


שנית, המאמר סוקר באופן מקיף את הפתרונות הקיימים לבעיית החלוקה של קופת הפיצוי. פתרון נפוץ הוא תרומה לעמותות דרך בית-המשפט. במסגרת פתרון זה העבירו בתי-משפט בשנים האחרונות מאות מיליוני שקלים לגופים שונים. המאמר מראה כי פתרון זה ואחרים לוקים בחסרונות — חלקם אינם יעילים מנהלית, חלקם פותחים פתח לשרירות שיקול-הדעת, וחלקם מובילים להרתעת-חסר. במסגרת הפתרונות הקיימים המאמר דן גם בתיקון האחרון לחוק תובענות ייצוגיות — תיקון אשר חשוף לקשיים תיאורטיים ואף אינו מקוים במלואו.


שלישית, המאמר מציע פתרון חדש — הגרלת קופת הפיצוי בין קבוצת התובעים. באמצעות מתן פיצוי גבוה יותר למספר קטן של ניזוקים ניתן לחסוך את העלויות המנהליות של העברת הכסף. השיטה המוצעת מתקנת ליקויים אחרים בפתרונות הקיימים. היא מפצה את קבוצת התובעים ומגשימה את מטרת ההרתעה. השימוש בחלוקה אקראית מחסן מפני שרירותיות שיקול-הדעת, ומבטיח יחס שווה לכל חברי קבוצת התובעים. אף שהמשפט סולד ככלל משימוש בהגרלות, המאמר מראה כי חלוקה אקראית של קופת הפיצוי עולה בקנה אחד עם פרקטיקות שיפוטיות קיימות. המאמר מציע קווים מנחים ליישום שיטת ההגרלות הלכה למעשה, ומונה את סוגי התיקים שבהם קל יותר ליישמה. לנוכח תכליותיו של חוק תובענות ייצוגיות מוצע כי יש לפנות לפתרון ההגרלות כנקודת מוצא בכל תובענה ייצוגית שבה מתעוררת בעיית החלוקה של קופת הפיצוי. פתרונות אחרים, ובמיוחד פתרון התרומות הנפוץ, אינם ראויים.

bottom of page