top of page

פורום עיוני משפט 

כרך מה

מאמרים

שחר טל

"שובר שוויון": על אפליית נשים בהיריון בעולם הספורט

בשנים האחרונות, הנושא של שוויון מגדרי בעולם הספורט זוכה לתשומת לב רבה בשיח הציבורי ובכתיבה אקדמית. מאמר זה מבקש להפנות זרקור אל סוגיה בצומת שבין ספורט לשוויון מגדרי אשר טרם זכתה להתייחסות מקיפה בכתיבה המשפטית: היריון ולידה של ספורטאיות. סוגיה זו עלתה לאחרונה לכותרות בשל סיפורה של הטניסאית סרינה וויליאמס – ככל הנראה הספורטאית המצליחה ביותר בעולם – שנעדרה לתקופה מפעילות תחרותית בשל הריונה ולידת בתה, וחשפה את המחירים המקצועיים והאישיים שנאלצה לשלם בשל כך. על בסיס פרשה זו ודוגמאות נוספות מהשנים האחרונות, המאמר דן בשאלה האם היעדרם של מנגנוני התאמה עבור ספורטאיות הרות ולאחר לידה עולה כדי אפליה. במסגרת כך, המאמר נדרש לקושי הכללי בהגדרתה המדויקת של חובת השוויון וביישומה בהקשרים שונים, בפרט בתחום של שוויון מגדרי ובהקשר הספציפי של אפליה כלפי נשים בהיריון. כמו כן, המאמר מצביע על המורכבויות הנוגעות למאפייניו הייחודיים של תחום הספורט הרלוונטיים לדיון בטענת האפליה ובסעדים האפשריים לה, ובכלל זה לחשיבותם של ערכי התחרות ההוגנת כחלק מ"כללי המשחק" היסודיים בתחום. על רקע זה, המאמר יציע לבחון את הדברים מפריזמה של הגנה על האוטונומיה של נשים העוסקות בספורט. פרספקטיבה כזו, כך נטען במאמר, מאפשרת לראות מדוע היעדרן של התאמות עבור ספורטאיות בהיריון עולה כדי אפליה. מעבר לכך, וכחלק מהדיון בטענות הנגד האפשריות לטיעון המוצע, יתייחס הדיון במאמר גם לחשיבות הכללית של קידום שוויון מגדרי בתחום הספורט, כזירה חברתית חשובה וכחלק מהשאיפה לשוויון כולל בין נשים לגברים.

ורה שיכלמן

חובותיו האתיות של עורך הדין כלפי צד לא מיוצג

בשנים האחרונות ישנם אנשים רבים הבוחרים (או נאלצים) לייצג את עצמם בהליכים משפטיים. מציאות חדשה זאת, שבה לא לכל השחקנים בהליך המשפטי יש השכלה מתאימה בתחום, מובילה לדילמות אתיות רבות. מאמר זה ידון בחובות האתיות של עורך דין המתנהל מול צד שאינו מיוצג, ובצורך לקבוע כללי אתיקה ברורים בנושא זה בישראל. ראשית, המאמר טוען כי המאפיינים הייחודיים של התנהלות מול צדדים לא מיוצגים דורשים התייחסות מפורטת למצב זה בכללי האתיקה של מקצוע עריכת הדין. החובות האתיות צריכות להיבחן לאור חובות הנאמנות השונות המוטלות על עורך דין – החובות ללקוח, לבית המשפט והצדק, ולמקצוע עריכת הדין. לאחר מכן המאמר סוקר את כללי האתיקה בארצות המשפט המקובל, שבניגוד לארץ קובעים כללים ברורים המתייחסים להתנהלות מול צד לא מיוצג. המאמר גם מציג את הפסיקה המועטה של בתי המשפט הישראליים והגופים המשמעתיים של לשכת עורכי הדין בנושא זה. לבסוף, המאמר מציע לאמץ כמה כללי אתיקה בנושא זה. העקרונות המנחים לכללים המוצעים הם שעיקר החובה כלפי צד לא מיוצג צריכה להיות שלילית – בכך שעורך הדין לא יוכל להזיק לצד השני. כמו כן, יש מקום לאזן בין האינטרסים השונים על ידי עקרון המידתיות, ולדאוג לכך שעורך דין לא יוכל לעשות שימוש בלתי מידתי ובלתי הוגן ביתרון שיש לו על פני צד לא מיוצג.

סימפוזיון לכבוד ספרו של עמיחי כהן

כנסים

סוזי נבות

משפט חוקתי של פשרה

ביקורת ספר 

סימפוזיון לכבוד ספרו של חנוך דגן

רועי קרייטנר

פתח דבר: קניין ותאוריה ליברלית

ביקורת ספר 

טליה פישר

על ריבוי מוסדות קנייניים ואוטונומיה

ביקורת ספר 

חיים גנז

עריצות פרטית וקניין ליברלי

ביקורת ספר 

תמר קריכלי-כץ

מה לגבי אי השוויון המעמדי?

ביקורת ספר 

מיכאל זכים

הליברליזם ותיקונו

ביקורת ספר 

חנוך דגן

אחרית דבר: קניין ליברלי, למרות הכל

ביקורת ספר 

bottom of page