top of page

הגשת כתב יד לפורום עיוני משפט

פורום עיוני משפט, הפלטפורמה המקוונת של כתב העת המשפטי עיוני משפט של אוניברסיטת תל אביב, מזמין חוקרים וחוקרות מכלל תחומי המחקר להגיש מאמרים בכל נושא בעל זיקה משפטית, לפרסום בכרך מה המקוון של כתב העת. לקריאה על מטרתו ואופיו של פורום עיוני משפט ראו כאן. כתבי היד שיוגשו לפורום עיוני משפט אינם מוגבלים לנושא מסוים, מתודולוגיה, או גישה מחקרית, וניתן לכתוב אותם במתכונת של ז'אנרים שונים, כדוגמת:

מסה: מאמר קצר המציג רעיון מקורי ועצמאי לגבי כל נושא השייך לעולם המשפט. עיקרה של מסה הוא רעיון חדשני ביחס לתיאוריה או לדוקטרינה משפטית, ואשר הדיון הרעיוני בו מקבל נפח רב יותר לעומת היישום והפיתוח המחקרי המלא והמעמיק.

הערת חקיקה: ניתוח חקיקה קיימת או הצעת חוק שנמצאת בשלבים מתקדמים ויש בה עניין משפטי, תיאורטי או מעשי רב.

הערת פסיקה: ניתוח פסק דין מרכזי (או משמעותי) מהשנים האחרונות. נדגיש כי אין די בכך שההערה תתאר פסק דין או תבקר אותו כדי להתאים לפורום עיוני משפט. על ההערה לקדם גם תזה או רעיון קצרים ומקוריים.

ביקורת ספרות: התייחסות ביקורתית (גם אם אוהדת) לספר או למאמר שהתפרסמו לאחרונה בישראל או בעולם ושיש להם חשיבות ועניין תיאורטי לשיח המשפטי.

הרצאות: גרסאות ערוכות ומעובדות של הרצאות שהועברו במסגרת כנסים או אירועים אחרים. הרצאות שעיקרן הוא חזרה על רעיונות שבוטאו במאמרים שכבר פורסמו בעברית לא יתקבלו לפרסום.

 

כמקובל בכתבי עת משפטיים מובילים ברחבי העולם – "פורום עיוני משפט" הינו כתב עת סטודנטיאלי הנערך על ידי סטודנטים מצוינים מהפקולטה למשפטים, בשיתוף וליווי אשת אקדמיה בכירה. המאמרים שעשויים להיות מתאימים לפרסום בפורום עיוני משפט, יעברו שיפוט חיצוני אנונימי ועריכה זריזה על ידי העורכים וחברי המערכת. המערכת מקבלת מאמרים לשיפוט באופן רציף.

ֿ

דגשים טכניים:

הגשה: יש להגיש כתבי יד בכתובת tau.law.review.forum@gmail.com.

אורך: 10,000-3,000 מילים (כולל הערות שוליים).

סוג הקובץ: Word (אין להגיש כתבי יד בקובץ PDF).

הפניה למקורות: יש להפנות למקורות בהערות שוליים באמצעות כללי האזכור האחיד (2021).

ריווח: על המאמרים והערות השוליים להיות ברווח כפול.

תקציר: יש לצרף תקציר בעברית שלא יעלה על 200 מילה.

קורות חיים: יש לצרף קורות חיים של המחבר/ת. בין היתר, על קורות החיים לכלול את פרטי הקשר והשיוך האקדמי של המחבר.ת.

הצהרת מקוריות: יש למלא ולצרף הצהרה על מקוריות התוכן של כתב היד, אותה ניתן למצוא כאן

בלעדיות: אין להגיש מאמרים שהתפרסמו במקום אחר ובשפה כלשהי, או אשר הוגשו במקביל לכתב/י עת אחר/ים.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מערכת ״פורום עיוני משפט״ בכתובת tau.law.review.forum@gmail.com

ISSN: 2617-3883

bottom of page