top of page

הגשת כתב יד לכרך מודפס 

מערכת "עיוני משפט" תשקול שליחה לשיפוט ופרסום של מאמרים מקוריים בלבד אשר תוכנם לא פורסם קודם לכן, באופן מלא או חלקי, בכל שפה, ואשר לא נשלחו במקביל לכל כתב עת אחר. בנוסף, על המאמרים לעמוד בדרישות הבאות:

הגשה: יש להגיש כתבי יד לכתובת lfreview@tauex.tau.ac.il

אורך: לא יעלה על 20,000 מילה (כולל הערות השוליים). ​

סוג הקובץ: וורד (אין להגיש מאמרים בקבצי PDF).

ריווח: על המאמרים להיות ברווח כפול.

אנונימיות: לצורך השיפוט יש לצרף גם גרסה אנונימית של המאמר, ללא שם הכותב או כל פרט מזהה אחר בטקסט, לרבות "תודות" ו/או הפניות לפרסומים קודמים של המחבר/ת. ניתן לציין "הושמט לצרכי שיפוט".

הפניה למקורות: יש להפנות למקורות בהערות שוליים באמצעות כללי האזכור האחיד (2021).

תקציר: יש לצרף תקציר בעברית שלא יעלה על 250 מילה (לרבות כותרת המאמר ושם המחבר/ת, באנגלית).

קורות חיים: יש לצרף קורות חיים של המחבר/ת. בין היתר, על קורות החיים לכלול את פרטי הקשר, שיוכו האקדמי וכן שם המחבר/ת בעברית ובאנגלית. ניתן לצרף הסבר על חשיבותו המשפטית של המאמר.

הצהרת מקוריות: יש למלא ולצרף הצהרה על מקוריות התוכן של כתב היד, אותה ניתן למצוא כאן.

בלעדיות: אין להגיש מאמרים שהתפרסמו במקום אחר ובשפה כלשהי, או אשר הוגשו במקביל לכתב/י עת אחר/ים. 

​״עיוני משפט" הינו כתב עת סטודנטיאלי הנערך על ידי סטודנטים מצטיינים מהפקולטה למשפטים, בשיתוף וליווי אשת אקדמיה בכירה. המאמרים שעשויים להיות מתאימים לפרסום בכתב העת, יעברו שיפוט ועריכה על ידי העורכים וחברי המערכת כתנאי לפרסומם, לצד שיפוט חיצוני אנונימי על ידי מומחה/ית בתחום שבו הוגש המאמר. המערכת מקבלת מאמרים לשיפוט באופן רציף.

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל נירית פוטרמן, מזכירת המערכת, lfreview@tauex.tau.ac.il.

bottom of page