top of page
< לכל המאמרים

הפרדה בין בעלות לשליטה בעידן הנגזרים הפיננסיים

נדב טיומקין

שוק הנגזרים הפיננסיים גדל ללא הכר בשלושים השנים האחרונות, ומאפשר למשקיעים באופן הולך וגובר להפריד בין זכויות הצבעה הצמודות למניותיהן של חברות ציבוריות לבין הסיכונים הכלכליים הנובעים מהחזקתן. פשרות זו מובילה לקיומם של "מצביעים ריקים" (empty voters) שהינם בעלי מניות שזכויות ההצבעה שלהם עולות על האינטרס הכלכלי שלהם במניות אשר הקנו להם את זכויות ההצבעה.


תופעת ההצבעה הריקה מובילה לסיטואציות משפטיות מורכבות שבהן בעלי מניות שבכוחם להביא לידי דחייתן או אישורן של החלטות משמעותיות בחיי החברה אינם נושאים במלוא הסיכון הכלכלי הנובע מכך, ומעוררת תהייה באשר ליעילותו של שוק ההון הישראלי עקב חוסר בדין הקיים.

 התופעה, אשר התיאוריה העומדת בבסיסה פותחה על־ידי Henry Hu ו-Bernard Black, הינה נישה בתופעת האקטיביזם של בעלי מניות אשר זכתה בהתייחסות רבה מחוקרים ברחבי העולם אולם טרם נדונה לעומקה בספרות המחקר בישראל. רשימה זו מבקשת למלא את החלל תוך יישום התיאוריה על שוק ההון הישראלי.

bottom of page