top of page
< לכל המאמרים

צדק ביחסים

חנוך דגן, ואביחי דורפמן

המאמר מפתח תיאוריה כוללת של רעיון המשפט הפרטי בחברה ליברלית. העיקרון המנחה של תיאוריה זו הוא רעיון של צדק ביחסים. בבסיסו מונחות המחויבויות הליברליות הבסיסיות להגדרה עצמית ולשוויון מהותי. המאמר דן ביסודות התיאורטיים ובביטויים המשפט־פרטיים של צדק ביחסים, החל בהבחנה בין הפרטי לבין הציבורי, המשך בקשיים של תיאוריות כוללות מתחרות (כגון צדק מתקן וניתוח כלכלי של המשפט) וכלה ביישום של צדק ביחסים בענפיו השונים של המשפט הפרטי. לבסוף, המאמר מצביע על תרומתו של עקרון הצדק ביחסים למשפט הפרטי הישראלי הן במישור הפרשני והן בזה הביקורתי.

bottom of page