top of page
< לכל המאמרים

שעתן היפה של הוראות־השעה? עלייתה של החקיקה הזמנית בישראל ועקרונות לטיובה

איתי בר־סימן־טוב וגאיה הררי־הייט

מאמר זה דן במגמה מרכזית הניכרת בחקיקה הישראלית בשנים האחרונות: עלייתה של החקיקה הזמנית, המכונה בישראל "הוראות־שעה". חלקו הראשון של המאמר מציג מחקר אמפירי מקיף וראשון מסוגו על החקיקה הזמנית בישראל. המחקר חושף את מגמת הגידול בחקיקה הזמנית ואת מאפייניה של החקיקה הזמנית בישראל, לרבות שימושים שונים שהכנסת (ובעיקר הממשלה) עושה בחקיקה זמנית וכן כשלים בשימוש בחקיקה זמנית בישראל.

על רקע זה, חציו השני של המאמר הוא נורמטיבי, ומטרתו להביא לידי טיוב השימוש בחקיקה זמנית בישראל. לאחר סקירת הוויכוח הנורמטיבי בין תומכי החקיקה הזמנית לבין מתנגדיה, המאמר מתמקד בשתי שאלות מרכזיות: מתי ראוי לעשות שימוש בחקיקה זמנית; וכיצד ראוי להשתמש בחקיקה זמנית.

bottom of page