top of page

עיוני משפט

כרך מו(2)

מאמרים שוטפים

החלופות להפיכת חברה ציבורית לפרטית: ניתוח משפטי וממצאים אמפיריים

ברק ירקוני, בני לאוטרבך ויבני מוגרמן

תסתכלו למעלה: משקיעים מוסדיים והשקעות חברתיות

יפעת נפתלי בן ציון

הורות מושתתת זוגיות: בין מהות למיסוד הסדרת אימהוּת משותפת כמקרה מבחן

נוי נעמן, איילת בלכר-פריגת, רות זפרן

המשפט ומשבר האקלים

האם בעלי המניות יצילו את הפלנטה?

יונתן בוקשפן וקובי קסטיאל

bottom of page