top of page
< לכל המאמרים

חוקתיות של בניין אומה, ביקורת הצדק המשפטי: הארה על מחקר וכתיבה משפטיים בישראל

גד ברזילי

מאמר זה בוחן לראשונה שתי אסכולות כתיבה משפטיות מחקריות: חוקתיות של בניין אומה וביקורת הצדק המשפטי. המאמר מנתח את ההתפתחויות שחלו בכל אסכולת מחקר, את ביטוייה המרכזיים וכן את השלכותיה על המחקר המשפטי בישראל. האסכולה הראשונה שמה דגש בהקניית הבסיס המשפטי החוקתי למדינת הלאום היהודי כמדינה יהודית ודמוקרטית, וכן מעניקה משקל רב לסדר החוקתי בישראל. האסכולה השנייה שמה לה למטרה את ביקורת ההסדרים החוקתיים המרכזיים של משפט המדינה, אגב הדגשת קבוצות מנוחשלות בחברה הישראלית וזהויות תרבותיות שונות. כתב־העת עיוני משפט היה בימה מרכזית של פרסומים שבהם באו שתי אסכולות מחקר אלה לידי ביטוי.

bottom of page