top of page

עיוני משפט

כרך לז(1)

הסתמכות, קשר סיבתי ונזק בתובענות ייצוגיות בגין הטעיה צרכנית

יובל פרוקצ'יה ואלון קלמנט

עיונים ראשונים במפגש בין רפואה ומשפט עברי במסורת מרוקו במאה העשרים

אלימלך וסטרייך

הכלה והדרה במרחב הישראלי: הזכות לקניין כמפתח לפתרון סוגיית ההדרה הגיאוגרפית

שי שטרן

בשלות יחסית: ביקורת שיפוטית חוקתית יישומית או מופשטת

רונן פוליאק

תחולתה של הזכות החוקתית לקיום מינימלי בכבוד על אנשים החיים בעוני - פרשנותם הראויה של דיני ההוצאה לפועל לאחר פסק-הדין בבג"ץ 10662/04 חסן נ' המוסד לביטוח לאומי

סלים ג'ובראן וחגי קלעי

bottom of page