top of page

עיוני משפט

כרך לח(2)

ההשפעה של תיקון החוק בעניין הבניית שיקול-הדעת השיפוטי בענישה על גזירת מאסרים

קרן וינשל-מרגל וענבל גלון

בכמה קולות מדברת המדינה? על מתן מעמד לרשות חולקת בהליכים משפטיים

אדם שנער

הזכות המנהלית והסעד הכספי במשפט המקובל המנהלי

רונן פוליאק

פרשנות שיפוטית של הטבות מס לעידוד השקעות

נגה בליקשטיין שחור ואילן בנשלום

bottom of page