Item List

אבני נגף בדין התאגידי: אחריות נושאי משרה – בין חוק החברות לחוק חדלות פירעון

דוד האן

Read More

אחריות נושאי משרה בעת חדלות פירעון של חברה - תשובה לתגובת פרופ׳ קמר וד״ר קסטיאל מחבר המאמר: דוד האן

דוד האן

Read More

בג״ץ בתל אביב: מציאות חלופית אמתית

שני שניצר ויורם שחר

Read More

גבולות האהבה והקהילה בעידן של טיפול גלובלי: טיפול ושייכות בישראל

שירי רגב-מסלם

Read More

סמכות ללא אחריות? תגובה להצעה לביטול חבות נושאי משרה לפי חוק חדלות פירעון

אהוד קמר וקובי קסטיאל

Read More

על סיווגי העסקה מוטעים, הרתעה יעילה, ומעמדם הקוגנטי של דיני העבודה

יובל פרוקצ׳יה

Read More

שיפוט מוסרי של התנהגות מינית בנישואים: אוטונומיה ו״משילות״ בעקבות בג״ץ 4602/13

שחר ליפשיץ

Read More