top of page

פורום עיוני משפט 

כרך מה
2021-2020

מאמרים

גל הרץ

צדק נרטיבי: מתי הפליה אינה עניין של שוויון חלוקתי? בעקבות פסק הדין בעניין האגודה לשמירת זכויות הפרט נ׳ צבע הקשת

סימפוזיון בנושא בג״ץ חוק ההסדרה (בג״ץ 1308/17 עיריית סילואד נ׳ הכנסת)

נטלי דוידזון וליאורה בילסקי

חוק ההסדרה ושלטון החוק

סימפוזיון לכבוד ספרו של עמיחי כהן ״מלחמות הבג״ץ״

כנסים

דניאל פרידמן

המהפכה המשפטית, האומנם רק משל הייתה?: מאמר תגובה על ספרו של עמיחי כהן "מלחמות הבג"ץ - המהפכה החוקתית ומהפכת הנגד"

סוזי נבות

משפט חוקתי של פשרה

סימפוזיון לכבוד ספרו של חנוך דגן ״תיאוריה ליברלית של קניין״

כנסים

מיכאל זכים

הליברליזם ותיקונו

bottom of page